Photos: Photo Oana Danci / Olya Genova / Vangel Avramow / Lyubomila Krivosheva /Anne Spiegel